Všeobecné obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

internetový obchod je obchodní společností Willi ZBF Corporation s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277658
(Dále jen jako „Prodávající“) provozován na webové stránce willi.cz , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní značka: Willi

Provozovatel: Willi ZBF Corporation s.r.o.
Sídlo: Kolínská 502 Kolín-Sendražice
IČ: 06182976
DIČ: CZ06182976


Kontaktní adresa a adresa provozovny (zde zasílejte reklamace):
Plynárenská 233, Kolín 28002, Česko

Telefon: (+420) 774 318 673 nebo pevná linka  (+420) 321 711 711
K dispozici v pracovní době dle informací v internetovém obchodu.

Email: objednavky@willi.cz

Číslo účtu CZ (CZK): Fio banka 2301339795/2010, Česká spořitelna 427044379/0800
IBAN: CZ56 20100000002301339795  SWIFT: FIOBCZPPXXX

2. Úvodní ustanovení

Veškeré odesláné a potvrzené objednávky jsou považovány za závazné.

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem při podání objednávky.

Zákazník je o stavu své objednávky informován pomocí elektronické pošty a služby sledování objednávek dopravce.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit objednávku“ nebo Odeslat objednávku“ nebo na tlačítko s obdobným významem kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP včetně podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasí v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

Provozovatel webové stránky (prodávající) zakazuje vstup na tyto stránky a registraci na webu osobám mladším 18 let. Vstup na tyto webové stránky vám byl umožněn pouze po vašem prohlášení a potvrzení, že jste starší 18 let. Registrace do uživatelského účtu vám byla umožněna pouze po vašem prohlášení a potvrzení, že jste starší 18 let. Provozovatel webu tedy provedl veškerá dostatečná opatření k tomu, aby zamezil přístup na web osobám mladším 18 let. Pokud jste na webu i přes to, že jste mladší 18 let, uvedli jste nepravdivé tvrzení a provozovatel webové stránky za takové jednání nepřebírá odpovědnost.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (účtu). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3. Podmínky nákupu /uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pro výchozí a následně kupujícím vybranou cílovou zemi.

Pro objednání uživatel vloží objednané zboží do nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“ na ikonu košíku nebo na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje informace o:

Objednávaném zboží

způsobu dodání / doručení objednávaného zboží, přitom bude informován o nákladech spojených s takovým dodáním / doručením

způsobu úhrady kupní ceny

(dále společně jen jako „Objednávka“)

Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky kupující vložil.

Kupující se zavazuje do příslušných textových polí v objednávkovém formuláři vložit pravdivé a úplné údaje, zejména svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně dodací adresu. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit objednávku“ nebo Odeslat objednávku“ nebo na tlačítko s obdobným významem kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP včetně podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasí v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou uvedenou v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

Všechny ceny zboží i přepravného jsou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v den objednání zboží.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na provozovně prodávajícího
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
bezhotovostně platební kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu Comgate.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo tištěnou fakturu přiloží k dodanému zboží.

Prodávající může požadovat zálohu na kupní cenu u objednávek s celkovou hodnotou nad 5.000 Kč a v případě zboží vyráběného na zakázku. Pokud si zákazník objedná realistickou pannu na objednávku (není skladem), je povinen zaplatit prodávajícímu 50% zálohu z kupní ceny uvedené na webu. Tato záloha je v případě zrušení objednávky ze strany zákazníka nevratná.

5. Způsob doručení a dodací doba

Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se prodávající zavazuje zboží dodat do 14 (čtrnácti) dnů od přijetí nebo potvrzení platby v případě online platby kartou či platby bezhotovostním převodem. V případě platby na dobírku se zavazujeme zboží dodat do 14 (čtrnácti) dnů od přijetí závazné objednávky. V případě, že nastane situace, že se zboží označené “skladem” vyprodá v krátkém časovém okamžiku a prodávající nebude schopen dodat kupujícímu objednané zboží ve stanovené době, pak bude prodávající kupujícího kontaktovat, aby se dohodli na dalším postupu. Cílem je dodat zboží v co nejkratším čase.

Doba dodání zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Musí-li prodávající podle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

Nepřevzetím nebo odmítnutím zásilky nezaniká povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a marným pokusem o dodání zboží na základě objednávky kupujícího. Paušální náhrada nákladů za nepřevzatou, odmítnutou či opakovaně odeslanou zásilku je stanovena na 100 Kč vč. DPH. V případě objednávky placené předem je prodávající oprávněn ponížit vrácenou platbu o tuto částku, a to i v případě, kdy kupující čerpal výhodu doručení zdarma na základě hodnoty objednávky nebo propagační akce prodávajícího. V případě zásilky placené dobírkou je kupující povinen zaplatit náhradu nákladů prodávajícímu na základě výzvy doručené po vrácení zásilky prodávajícímu.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pokud se kupující rozhodne přesto zásilku převzít, požádá dopravce nebo poštovního doručovatele o sepsání protokolu o dodání poškozené zásilky. Kupující rovněž nemusí přebírat nekompletní zásilku.

V případě, že přepravce není schopen doručit zboží v termínu stanoveném prodávajícím, není kupující zbaven povinnosti zboží převzít. Termín dodání předané zásilky nemůže prodávající ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je kupující povinen řešit přímo s dopravcem.

Práva kupujícího v případě uplatnění práva z vad se řídí reklamačním řádem prodávajícího a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dní od převzetí zboží. Pokud chce kupující uplatnit toto právo, musí vrátit zboží viditelně neponičené, v originálním naprosto neporušeném obalu a se všemi dodanými náležitostmi (např. návod, záruční list, s kompletním příslušenstvím a dárkem).

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a také punčochové zboží a spodní prádlo doléhající na intimní partie.


 Toto nelze uplatnit i u zboží jako jsou knihy, CD, DVD, audio a videokazety a zboží u něhož zákazník porušil prohlídkou tohoto zboží tzv. „pečeť kvality“ a je tedy na první pohled zřejmé, že se zbožím v původním obalu již bylo manipulováno (zejména z důvodu hygieny). Zboží s takto porušeným obalem není již možné vzhledem k povaze zboží dále nabízet a tudíž ho vrátit (např..vibrátory, panny, spodní prádlo …).

Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy a obdržení vráceného zboží zpět. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Prodávající má právo do momentu odeslání zboží kupujícímu od kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Za odstoupení od kupní smlouvy se považuje i právní jednání prodávajícího spočívající v oznámení kupujícímu, že jim objednané zboží nemůže dodat. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

On-line reklamační formulář vyplňte a odešlete emailem na adresu objednavky@willi.cz nebo vytiskněte a přiložte k reklamovanému zboží.

Zboží posílejte obyčejně, ne na dobírku, na adresu:

Reklamační oddělení
Centrální sklad WiLLi
Plynárenská 233 - Areál OTK
280 02 Kolín 2

7. Reklamace zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Práva Kupujícího ohledně případných vad zboží a postup při reklamaci jsou blíže upraveny v reklamačním řádu.

S případnou reklamací se obracejte telefonicky nebo elektronickou poštou na objednavky@willi.cz . Při reklamaci je třeba uvést důvod reklamace (popis závady) a reklamované zboží po domluvě zaslat prodejci v původním obalu, včetně dokladů a příslušenství. Z hlediska minimálního množství reklamací se ji pokusíme vyřídit v co nejkratším časovém úseku. Náhradou za oprávněnou reklamaci může být vrácení ceny zboží nebo dodávka náhradního zboží. Je samozřejmostí, že doručení nového zboží zařídíme my a to na naše vlastní náklady. V případě neoprávněné reklamace Vám však budeme muset náklady spojené s vyřízením reklamace zpětně přeúčtovat.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího ještě před objednáním zboží.

Děkujeme Vám, že jste si zvolili willi a přejeme Vám příjemné nákupování.

Provozovatel

WILLI-ZBF CORPORATION s.r.o.
Kolínská 502
Kolín - Sendražice
280 02
IČO: 06182976
Po – Čt 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 15:00
+420 321 711 711

Odebírat novinky
  • Zajímavé články
  • Nepropásnete žádnou akci
  • Tipy na dárky
Willi
Nastavení soukromí, cookies a ověření věku

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies a zároveň potvrzujete že vám již bylo 18 let. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.